Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό ον και οι σχέσεις του με τους υπολοίπους που τον περι­βάλλουν στενά ή μη, τον απασχολούν και τον απασχολούσαν πάντοτε. Για το λόγο αυτό η συναστρία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς κλάδους της αστρολογίας.

Η συναστρία, λοιπόν, καλύπτει το πεδίο εκείνο, όπου είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε πό­σο αρμονικά ή κάτω από ποιες δυσκολίες μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους συνανθρώπους μας.
Απαντά στις απορίες μας για τη σχέση με τον σύντροφο μας, για τη σχέση με τους γονείς μας, με το παιδί μας, με τα αδέλφια μας, τους συνεργάτες, τους φίλους μας, καλύπτοντας κάθε ανθρώπινη σχέση.

Για να μελετήσουμε τη συναστρία δύο ατό­μων, χρειάζονται οι γενέθλιοι χάρτες των ενδιαφε­ρομένων. Τους χάρτες αυτούς,
είναι απαραίτητο να τους μελετήσουμε σε βάθος, ξεχωριστά,
για να δούμε τους χαρακτήρες και τις αδυναμίες τους. Στη συνέχεια, θα εντοπίσουμε τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Αν πρόκειται για ερωτική συναστρία, μας ενδιαφέρει ο 5ος οίκος, ο 7ος κι ο 8ος. Αν πρόκειται για φιλική σχέση, ο 11ος οίκος.
Αν πρόκειται για συνεργασία, ο 7ος ο 2ος κι ο 8ος οίκος. Αν πρόκειται για συναστρία γονέως και παιδιού, θα βρούμε τους αντίστοιχους οίκους στον καθένα εξ αυτών και τους κυβερνήτες των οίκων.Αφού επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στους οίκους αυτούς, μία μελέτη στο σύνολο, θα δώσει την τελική εικόνα.

Καταρχήν γίνεται μία σύγκριση σε όψεις των πλανητών και των ακμών μεταξύ των δύο ωροσκοπίων, με το μεγαλύτερο βάρος φυσικά στον ωροσκόπο και το μεσουράνημα (ακμή 10ου οίκου).
Οι προσωπι­κότητες μας διαφέρουν, επομένως οι ποιότητες και τα στοιχεία Ήλιου, Σελήνης, Ωροσκόπου και κυβερνήτη του Ωροσκόπου, καθώς και η δυναμικότητα των πλανητών. Κατόπιν, μπορούμε να συγκρίνουμε τους πλανήτες του ενός
ενδιαφε­ρομένου, στους οίκους του δεύτερου ενδιαφε­ρομένου κι αντίστροφα.

Η ερμηνεία των όψεων, γίνεται όπως και στον απλό γενέθλιο χάρτη, αλλά εδώ, μελετάμε την όψη του πλανήτη του Α’ προσώπου ως προς τον πλανήτη του Β’ προσώπου. Δηλαδή, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι μεταφέρει ο Α’ προς τον Β’ και αντίστροφα. Οι θετικές ή αρνητικές όψεις, έχουν την ίδια σημασία, όπως μέσα στον ατομικό χάρτη, φέρνουν ευχέρεια επικοινωνίας ή πίεση κι εμπόδια.

Αυτό μπορεί να γίνει σε πρώτη μελέτη με τους γενέθλιους χάρτες, αλλά, στη συνέχεια και με τους προοδευτικούς, παίρνοντας τη περίοδο της γνωριμίας των δύο ατόμων. Η προοδευτική συνα­στρία εξηγεί πολλές φορές μία σχέση που φαίνεται δύσκολη στους γενέθλιους χάρτες. Ωστόσο, με τα προοδευτικά ωροσκόπια της έναρξης μίας σχέσης, είναι πιθανόν να έχουμε καλές όψεις και ευνοϊκές προϋποθέσεις για να ενδιαφερθεί ο ένας για τον άλλο. Επιπλέον, μία προοδευτική συναστρία μπορεί να υποδείξει μία δύσκολη χρονιά στη σχέση δύο ατόμων, η οποία μπορεί και να επιφέρει τη ρήξη μεταξύ τους. Προειδοποιεί για τις δυσχερείς περιό­δους, και συμβουλεύει.


Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της συναστρίας;

Φυσικά εκείνο που προέχει σχετίζεται με τους προσωπικούς πλανήτες του καθενός.

Σε μία ερωτική έλξη, δυνατές όψεις με τον Ήλιο, τη Σελήνη, τον Άρη και την Αφροδίτη, προ­έχουν. Το ίδιο, με τους πλανήτες Άρη και Αφροδίτη προς τον κυβερνήτη του 5ου και του 7ου οίκου.

Σε ένα έντονο πάθος, η παρουσία του Πλού­τωνα με τους προσωπικούς πλανήτες, είναι σημα­ντική. Οι κακές όψεις όμως, φέρνουν και ζήλια και επίπονους χωρισμούς.

Όταν βρίσκουμε τον Ουρανό σε όψη με ένα προσωπικό πλανήτη, τότε υπάρχει μία
κεραυ­νοβόλα έλξη, αλλά χωρίς πολλές ελπίδες για διάρκεια. Εκτός κι αν άλλοι
πλανήτες βοηθούν.

Ο Κρόνος του ενός ενδιαφερομένου σε σκληρή όψη με προσωπικό πλανήτη του δεύτερου ενδιαφερομένου, είναι πάντα ένα δύσκολο σημείο στη σχέση. Ο πρώτος
ενδιαφερόμενος (αυτός που έχει τον Κρόνο), θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει και να επιβληθεί στον δεύτερο ενδιαφερόμενο. Μία κουραστική όψη κι αρκετά καταπιεστική.
Για παρά­δειγμα, μία όψη Κρόνου – Ερμή, δυσκολεύει την επι­κοινωνία στο ζευγάρι,
ενώ μία όψη Κρόνου – Αφρο­δίτης, εμποδίζει την έκφραση των συναισθημάτων.

Ο Δίας του ενός ενδιαφερομένου σε σκληρή όψη με πλανήτες του δεύτερου ενδιαφερομένου, δηλώνει συχνά απαιτήσεις και υπερβολές.

Δευτερεύουσες όψεις, όπως το ημιτετράγωνο, η όψη 150 μοιρών κι άλλες, δεν πρέπει να παραβλέ­πονται. Φέρνουν εσωτερικές εντάσεις, που συν τω χρόνω, θα εκδηλώσουν προβλήματα.

Σε ένα γάμο, βασική προϋπόθεση είναι κι η εξέταση της Ήρας. Ο πλανητοειδής αυτό,
σύμβολο της προσωπικής μας ανάγκης για ένα γάμο, μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της σχέσης. Επομένως, στη συναστρία ενός ζευγαριού, δεν πρέπει να παραβλέπεται.

Ο Χείρωνας, λόγω του ότι φέρνει τραυμα­τικές βιωματικές εμπειρίες στο φως, είναι
δυνατόν στη συναστρία, να δηλώσει την έμφαση αυτών των προβλημάτων, ή ανάλογα με τις όψεις, την βοήθεια που θα δεχθεί ο ενδιαφερόμενος από τον σύντροφο του. Μία καλή γνώση του Χείρωνα είναι απα­ραίτητη, πριν μελετήσουμε τη σχέση του στη συναστρία.

Ένας άλλος τρόπος της συναστρίας είναι το Σύνθετο ωροσκόπιο, το οποίο βγαίνει – όπως το λέει η ίδια η λέξη – από τη σύνθεση των δύο ωροσκοπίων των ενδιαφερομένων. Αυτό συμβαίνει όταν παίρνουμε το μικρότερο Μεσοδιάστημα στους όμοιους πλανήτες των δύο χαρτών, δηλαδή των δύο ‘Ηλιων, των δύο Αρεων, κ.ο.κ. όπου έχουμε ένα νέο Ήλιο ακριβώς στη μέση απόσταση, ένα νέο Άρη, μία νέα Σελήνη κ.λ.π., ώστε να υπάρχει ένας μόνο χάρτης, όπου τα δύο άτομα ενεργούν κι εμφανί­ζονται πλέον σαν μία ενότητα. Σ’ αυτή την ενότητα, είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε τη ποιότητα της μεταξύ των σχέσης. Για να βρούμε την οικοθεσία στο νέο χάρτη που συνθέσαμε, το λεγόμενο COMPOSITE ωροσκόπιο, βρίσκουμε το Μεσοδιά­στημα των δύο Μεσουρανημάτων, κι από τη νέα αυτή θέση, βρίσκουμε τους υπόλοιπους οίκους.

Αλλά εκείνο που δείχνει το Σύνθετο ωροσκόπιο, είναι πώς προχωράμε από κοινού στη ζωή, όντας σαν ένα άτομο. Πώς στη κοινή αυτή πορεία, είτε ερωτική, είτε συνεργασίας, είτε οικογενειακή, έχουμε αντίληψη του χώρου μας κι αντίδραση στα γεγονότα της ζωής.

Ο Ωροσκόπος του Σύνθετου χάρτη, είναι σημαντικό να εξεταστεί, σε ποιο γενέθλιο
οίκο πέφτει, μέσα στα ατομικά ωροσκόπια των δύο ενδιαφερομένων. Ο αντίκτυπος
αυτής της σχέσης θα φανεί κι από την πληροφορία του οίκου.


Άλλες συναστρίες, πέραν της ερωτικής:

 • Πέραν της ερωτικής, υπάρχει η συναστρία των αδελφών. Εκτός από τη γενική σύγκριση των όψεων των πλανητών των δύο ωροσκοπίων, θα εξε­τάσουμε τον τρίτο οίκο τους, τους εκεί πλανήτες και τον κυβερνήτη τους, τους Διδύμους και τον Ερμή.
 • Για τις σχέσεις γονέων – παιδιών, θα δούμε επιπλέον τον 5ο οίκο γενικά στο ωροσκόπιο του γονέα και τον αντίστοιχο παράγωγο οίκο, αν δεν έχουμε να κάνουμε με το πρώτο του παιδί, αλλά με ένα από τα επόμενα. Δηλαδή, ο 7ος θα μας δείξει το δεύτερο, ο 9ος το τρίτο κλπ. Στο ωροσκόπιο του παιδιού, ο Ήλιος κι η Σελήνη θα μας δείξουν το πατέρα και τη μητέρα αντίστοιχα κι ο 4ος οίκος το σπίτι γενικά σαν ατμόσφαιρα. Αν το παιδί είναι κορίτσι ο 4ος θα σηματοδοτεί και τη μητέρα και ο 10ος τον πατέρα.
  Αν το παιδί είναι αγόρι, ο 4ος σηματοδοτεί τον πατέρα κι ο 10ος τη
  μητέρα. Θα εξετάσουμε, Λοιπόν, τον αντίστοιχο οίκο που μας ενδιαφέρει, τους πλανήτες που είναι ενδεχόμενα εκεί και τον κυβερνήτη του οίκου.
 • Για τους φίλους μας, θα δούμε ιδιαίτερα τον 11ο οίκο με τον κυβερνήτη του και τους πλα­νήτες που εμπεριέχει, καθώς και τον Υδροχόο και τον Ουρανό.
 • Για τους συνεργάτες μας, θα δούμε τον 7ο οίκο, τους πλανήτες του και τον κυβερνήτη του, καθώς και τον Ζυγό.
 • Για τις σχέσεις καθηγητή – μαθητή, θα δούμε τον 3ο και τον 9ο οίκο,
  καθώς και τους πλα­νήτες τους, τους κυβερνήτες τους, ακόμη τα ζώδια των Διδύμων και του Τοξότη, όπου ο Ερμής θα σηματοδοτεί τον μαθητή κι ο Δίας τον καθηγητή.
 • Η Καρμική συναστρία, είναι ένας τομέας που απαιτεί και γνώσεις καρμικής αστρολογίας. Γενικά, υπολογίζονται οι δεσμοί της Σελήνης και οι όψεις με τους πλανήτες του ατόμου που μας ενδιαφέρει, αλλά και άλλοι καρμικοί πλανήτες, με πρώτο και κύριο τον Κρόνο, μετά τους ανάδρομους πλανήτες και τον Πλούτωνα. Στη Καρμική συναστρία, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τον πλανητοειδή Χείρωνα.Comments are closed.

Παλιότερα θέματα